Nota Legal

 

1.1 Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de 'Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)', posem al seu coneixement la següent informació:

 

F.LLAGOSTERA, S.L., [d'ara endavant F.LLAGOSTERA], és el titular del portal Web clinicallagostera.net, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C. Progrés 41 de Ripoll, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

 

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a drllagostera@hotmail.com

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES 'LINKS'

 

F.LLAGOSTERA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles 'links' o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

 

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i F.LLAGOSTERA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de clinicallagostera.net, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'us o mal ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web clinicallagostera.net com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. F.LLAGOSTERA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

 

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

 

F.LLAGOSTERA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

 

Així mateix, F.LLAGOSTERA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

 

F.LLAGOSTERA no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que F.LLAGOSTERA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels 'websites', es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de F.LLAGOSTERA.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de F.LLAGOSTERA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de F.LLAGOSTERA.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per F.LLAGOSTERA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de F.LLAGOSTERA, no es permet l'enllaç a 'pàgines finals', el 'frame' i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o 'home page' clinicallagostera.net.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de F.LLAGOSTERA, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de F.LLAGOSTERA.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

 

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de F.LLAGOSTERA, S.L., [d'ara endavant F.LLAGOSTERA], amb domicili social a C. Progrés 41 de Ripoll, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

 

E-mail drllagostera@hotmail.com, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviament d'informació relacionada amb els serveis que ofereix F.LLAGOSTERA.

 

S'informa que les dades poden ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça drllagostera@hotmail.com indicant a l'assumpte 'BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ'.

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: C. Progrés 41 de Ripoll, o bé enviant-ho per correu electrònic a drllagostera@hotmail.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte 'PROTECCIÓ DE DADES'.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

F.LLAGOSTERA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d'ara endavant, la Política] informa als Usuaris de clinicallagostera.net del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

F.LLAGOSTERA considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

 

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, F.LLAGOSTERA informa:

 

1 - TITULARITAT DELS TRACTAMENTS

F.LLAGOSTERA amb domicili social a: C. Progrés 41 de Ripoll és titular de diferents tractaments.

 

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

2 - RECOLLIDA I TRACTAMENT

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

 

2.1 FINALITAT

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

 

Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web clinicallagostera.net

 

Resoldre les qüestions formulades.

 

i remetre'ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de F.LLAGOSTERA.

 

2.2 ENCARREGAT DE TRACTAMENT

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

 

2.3 BASE JURÍDICA - CONSENTIMENT

Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè F.LLAGOSTERA, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

 

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça drllagostera@hotmail.com indicant a l'assumpte 'BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ'.

 

3 - MESURES DE SEGURETAT

F.LLAGOSTERA, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

4 - DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT I LIMITACIÓ

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de F.LLAGOSTERA, podran dirigir-se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

 

Aquests drets tenen caràcter 'personalíssim', per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

 

El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

 

l'enviament d'un correu electrònic a: drllagostera@hotmail.com

comunicació per escrit dirigida a: F.LLAGOSTERA, C. Progrés 41 - 17500 de Ripoll

F.LLAGOSTERA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

 

El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

 

F.LLAGOSTERA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

 

El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

 

El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament el dret d'oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d'oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 

5 - CANVI DE NORMATIVA

F.LLAGOSTERA, es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de 'codis tipus' existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

 

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: drllagostera@hotmail.com.

 

1.3 Política de Cookies

QUÈ SÓN LES COOKIES?

 

Les Cookies són arxius que s'instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l'usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

 

S'utilitzen Cookies per:

 

Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

Emmagatzemar les preferències, com l'idioma o la mida de la lletra.

Conèixer l'experiència de navegació de l'usuari.

Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l'usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L'ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interesos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

 

TIPOLOGIA, FINALITAT I FUNCIONAMENT

 

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l'objectiu pel que serveixen o bé quan s'eborren manualment.

 

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

 

Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s'utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:

 

Mantenen a l'usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.

Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.

De rendiment: S'utilitzen per millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.

 

De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

 

Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar expressament.

Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

De geo-localització: Aquestes cookies s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.

 

De analítiques: Recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per tal d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

 

COOKIES UTILITZADES – Les pròpies de BLOGGER.COM (producte Google)

 

A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de 'nivell d'intrussivitat' recolzat en una escala de l'1 al 3, en la qual:

 

Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l'usuari.

Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.

Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d'altres webs que no són del titular d'aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.

DESACTIVAR L'ÚS DE COOKIES

 

L'Usuari podrà en qualsevol moment, deshabilitar l'ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple:

 

Google Chrome   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

Windows Explorer             https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox          https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros

Apple Safari       https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Els informem que F.LLAGOSTERA en el seu domini clinicallagostera.net no utilitza cap mena de 'cookies', per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.